Anlegg

ANLEGGET


Astadvatnet.


Astadvatnet er Batnfjord Vassverk SA sin kilde. Vatnet er demmet opp 2 meter, som gir et reguleringsvolum på 375.000 m2. Nedbørsfeltet er på 3,2 km2 og vasstilgangen er rikelig stor nok.


Astadvatnet har ikke tilsig fra områder med menneskelig aktivitet.


Teknisk sette ligger forholdene godt tilrette; Astadvatnet har kort avstand til leveringsområdet og med en beliggenhet på 247,m over havet, er det egnet fallhøyde.


 


Vannbehandlingsanlegget (VBA)


VBA har to marmorfilter; siloer med knust marmorstein som vannmassene filtreres igjennom. Humus (organisk materiale) blir igjen i filtrene, og vannet får fjernet eventuell misfarge, samt litt høyere ph-verdi.  Filtrene går gjennom en helautomatisk renselsesprosess 4 ganger i døgnet, og 3 ganger årlig gjennomfører driftsoperatørene  en omfattende  manuell vask av filtrene.


Vannet kjøres deretter igjennom UV-stråling; Ultrafiolett lys dreper mikroorganismer.


Ved eventuell svikt i renselseprosessene / strømbrudd kan et batteridrevet nødrenseanlegg som tilsetter klor, startes.Vannet samles deretter opp i et 680m3 stort overbygget rentvannsbasseng. Dette er et vannmagisin stort nok for ca 3 dagers normalforbruk i Batnfjorden, samtidig som det fungerer som høydebasseng.


VBA og høydebassenget overvåkes automatisk, og det sendes SMS-meldinger til vakthavende driftsoperatørs mobiltelefon om noe svikter.


 


Ledningnettet


Batnfjord Vassverk SA har ca. 18  km med vassledning, og ca 70 kummer med styringsarmaturer for anlegget, som kraner, trykkreduksjonsventiler, sikkerhetsventiler og brannventiler for slukkevann for brannvesenet.


I tillegg er det en pumpestasjon for bedre trykk / sikrere vannleveranse til høyereliggende steder.


Til venstre:

Styringsarmaturene for produksjon og vaskeprosess.

Til høyre:

Tanker for

UV-bestråling.

(Ultrafiolett lys som dreper bakterier)

Over: Overløpet på demningen. Astadvatnet

Til høyre:

Styringspaneler for produksjon og vaskeprosesser

Over: Kaustikksoda fylles i blandingskaret før hovedvask av marmorfiltrene