Tekniske krav - ansvar

Tekniske krav - Ansvar.


Huseier er ansvarlig for egen vannledning frem til 35 meter fra grunnmur og for innvendig anlegg;

Det betyr bl.a. å beskytte eget og andres anlegg og vannkvalitet mot forhøyet trykk, og tilbaksetrømning til ledningsnettet v. evt. bortfall av trykk.


I praksis betyr det at huseier bør / må:


  • ha installert overtrykksventil som hindrer at for høyt trykk kan komme inn i eget anlegg og forårsaker skade. (Lavereliggende abonnenter er spesielt utsatt.)
  • ha installert tilbakstrømssikring for riktig væskekategori, før første avgreining. Dette for å hindre at vann fra eget hus blir sugd ut på felles ledningsnett dersom trykket i ledningsnettet skulle forsvinne, jfr. hevertprinsippet.      Undertrykk kan oppstå ved stor tapping ved f.eks. v. ledningsbrudd, brannslukking etc. Høyereliggende abonnenter er spesielt utsatt.) Om nødvendig må også ekspansjonskar montereres. Din rørlegger vil kunne informere om dette og hvilken type tilbakestrømssikring som kreves hos deg.
  • sørge for at utvendige ledninger ligger dypt nok nedgravd til at de ikke fryser. 
  • sørge for at temperaturen i bygninger er høy nok til at innvendig vannforsyningsanlegg ikke fryser. 
  • ha installert sikkerhetsventil på varmtvannsbereder.
  • ha montert utvendig stoppekrane, min 2 m. fra husvegg.


Batnfjord Vannverk SA er uten ansvar for eventuelle skader som følge av at det kommer for høyt trykk ut på ledningsnettet og inn til abonnenter.

Endringer, reparasjoner og montering av anlegg for vannforsyning inne i bygninger skal utføres av autorisert rørlegger. Vannverket har ikke slik autorisasjon, og utfører derfor ikke slikt arbeid.


Linker  

Byggteknisk forskrift (TEK17)                                                         § 15-5 m.fl.

Drikkevannsforskriften                                                                     § 4 m.fl.

Kan tilbakestrømssikring kreves ettermontert på eldre hus?

Vedtekter for BV

Tilbakestrømssikring

Vi i Villa                                                                                                Artikkel

Om huseiers ansvar                                                                           Artikkel fra "Din Side" i Dagbladet

Tilbakstrømning-En helserisiko
                 

Slange som ligger ned i et basseng er eksempel på risiko for innsug:


Dersom det blir undertrykk på vannverkets ledningsnett vil bassengvannet kunne bli sugd inn i ledningsnettet, (hevertprinsippet) og kanskje havne hos andre abonnenter.