Endring av abonnement


Endring av andels- og abonnementsforhold.


Alle nyetablerere, andelseiere og abonnenter plikter på eget initiativ å melde fra til Batnfjord Vassverk SA når det skjer endringer i forbindelse med andeler og / eller abonnement.


Nyetableringer og endringer meldes skriftlig på eget skjema til Batnfjord Vassverk pr. brevpost eller e-post: post@batnfjordvassverk.no Skjema lastes ned her som PDF eller WORD


Merk:

Når tidspunkt for salg av eiendom ikke sammenfaller med Batnfjord Vassverk SA sine betalingsterminer, må partene i

eiendomsoverdragelsen selv fordele avgiften og gjøre opp seg imellom.

Dersom krav om vassavgift ønskes sendt til ny eier av eiendommen, må varsel om endring sendes Batnfjord Vassverk SA før utsendelse av krav om vassavgift skjer.

Dersom Batnfjord Vassverk SA må fordele avgiften mellom ny og tidligere eier, og evt. skrive ut kreditnota, beregnes gebyr iht prislisten.


Medlemskap, med rettigheter og plikter, følger med eiendommen over til ny eier ved eiendomsoverdragelse. Det betyr at ny eier hefter for eventuelle utestående vannavgift o.l. på overdragelsestidspunktet.