Aktuelt

Batnfjord Vassverk SA

Astadskaret

web-ansvarlig: Ola I Hoftun

Publisert 21.1.2020

Kalk i vannet.


Noen abonnenter melder om økt kalkmengde i vannet. 


Vi har tatt ut ekstra analyse 14.1.20. Det er bekreftet at kalkmengden har økt litt, og at vi nå er innenfor grensen for "Hardt vann" mot "Middels hardt vann" tidligere. Se her for detaljer.


Vår rensemåte baserer seg på filtrering av vann gjennom marmorfilter, som avgir kalk til vannet. Vi vil forsøke å strupe ned mengden rensekjemikalier i håp om at forvitringen avtar. Nytt renseanlegg som vi håper å kunne ta i bruk innen et års tid, har en type renseprosess der kalkholdig filter ikke nyttes.


Det er ingen krav i drikkevannsforskriften til vannets hardhet. Vi vil likevel overvåke og forsøke å få redusert kalkinnholdet.  


Oppdatering 17.1.20


Arbeidet er ferdig.

Vannleveringen til abonnentene er gjenopprettet, og det blir normalsituasjon så snart farget vann er tappet ut av ledningen.

----------------------------------

Publisert 14.1.2020

!!! Vannavstengning  !!!


Ledningsbrudd på Nåstadøren må repareres.


Det blir derfor vannavstenging

 • Fredag 17. januar 2020 fra kl. 09:00, for abonnenter på strekningen:
  • Nordmørsvegen nr. 1 og nr. 3
  • Ørvegen nr. 3-169, med unntak av Ørvegen. nr.4. 
 • Arbeidet forventes å vare i 2-5 timer.


Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid.

Tapp ut farget vann ved å la kaldtvannet renne litt, inntil vannet er klart.


Husk: 

 • På forhånd å tappe vann til hushold og toalett bruk.
 • Varsle alle i familien / arbeidsplassen / leieboere.
 • Ikke start vaskemaskiner.
 • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.


Arbeidet medfører ikke konsekvenser for andre abonnenter.

Publisert 28.12.2019   kl. 11:00

!!! Lekkasje på ukjent sted  !!!


Etter at varsla lekkasje på Harstad ble reparert i dag tidlig, er vannforbruk fortsatt det doble av normalt.


VIKTIG:

Det bes om at alle abonnenter og grunneiere ser etter vannlekkasje både for stikkledninger og vannverkets hovedledninger, og straks varsler om det er mistanke om lekkasje. (Tlf.: 91681045)


I forbindelse med feilsøkingen blir vannverket nødt til å prøvestenge vannet i korte perioder, for om mulig å sirkle inn området hvor lekkasjen kan være. Abonnentene må være forberedt på stopp i vannleveringen og farget vann i tiden etterpå. 


Oppdatering 28.12.2019 kl. 15:30

Etter lekkasjesøk er konkret lekkasje ikke funnet. Forbruket har likevel gått noe ned. Situasjonen overvåkes  i tiden framover, og vannverket mottar gjerne tips om mulige lekkasjer.

Oppdatering 3.1.2020

Vannforbruket har stabilisert seg på tilnærmet normalt nivå. Det antas at det fortsatt finnes lekkasjer i ledningsnettet, og at årsaken til midlertidig økt lekkasje vi opplevde i romjula kan ha ligget i trykkvariasjonene som følge av tappingen branndagen.

Det oppfordres fortsatt om å melde fra til vassverket om det oppdages lekkasjer. 

Publisert 27.12.2019   kl. 21:15

!!! Reparert   !!!


Det er oppdaget ledningsbrudd på Harstad.

Abonnenter på strekningen

Gaupsetvegen nr. 40 - 73,  med unntak av husnummer 67, 69 og 71,

får avstengt vannet i tidsrommet mens reparasjon pågår:

Lørdag 28.12.2019 tidligst fra kl. 08:00 og i ca 4-5 timer.


Lekkasjen ferdig reparert kl. 11:00

Publisert 27.12.2019   kl. 07:15

Redusert vannforsyning .


Det må forventes redusert trykk og farget vann, pga stort vannforbruk som følge av brannslukking.

Situasjonen overvåkes og normaltilstand gjenopprettes så snart det er mulig.


Oppdatering kl. 21:50

De fleste bør snart ha fått normal farge på vannet nå. Om du ikke har fått klart vann enda, kan du la en kaldtvannskrane renne litt inntil vannet er blitt klart. Det farga vannet må tappes ut, før det klare vannet kan nå fram til din krane.

Vannlevering normalisert.


Oppdatering torsdag 14.11.19


Siste dagene har produksjonen framstått som normal på begge produksjonslinjer. Abonnenter på strekningen Astad - Blakstad fikk fra lørdag av levert vann fra Batnfjord Vassverk SA på vanlig måte. 


Normal vannlevering er gjenopprettet, men intensivert overvåkning opprettholdes en tid framover. Det blir iverksatt tiltak for bedre å kunne avdekke problemer på råvannstilførselen i framtida. 


Oppdatering torsdag 7.11.19   kl. 20:oo:


De siste dagene med frosset mark har gjort det mulig å finne og utbedre enda en stor lekkasje på vår råvannsledning, som til dels ligger i myrlendt område. Etter også å ha tatt hånd om feil i renseanlegget, synes det nå som at vi er i ferd med å få bedre kontroll på situasjonen; Vi er nå i stand til å produsere vann på begge produksjonslinjer samtidig. 


Det er nødvendig å overvåke situasjonen nøye de neste dagene før vi kan være sikre på å ha oppnådd tilstrekkelig stabilitet.


Vi vil så snart vi finner det forsvarlig, avslutte vannlevering fra Høgset til abonnentene på strekningen Astad - Blakstad. 


Pålagt vannrasjonering oppheves, men publikum oppfordres likevel til måtehold i ekstraordinært vannforbruk, fram til vi er sikrere på å ha oppnådd en stabil normalsituasjon.

--------------------


Oppdatering lørdag 19.10.19   kl. 10:oo:


Etter å ha skiftet antatt defekt trykkreguleringsventil til fabrikkny, og i natt reparert ledningsbrudd på råvannsledningen, er det fortsatt ikke mulig å holde begge produksjonslinjer i drift samtidig. Årsaken er fortsatt ikke påvist.


Det er fortsatt nødvendig å begrense vannforbruket mest mulig;

        Det er forbud mot bilvask og anna ekstraordinært vannforbruk, utover forbruk til alminnelig husholdning. 


Vannforbruket framstår som noe høyt, på tross av rasjoneringsvarselet.

Det må fortsatt påregnes at kloret vann uten fargefjerning blir levert i perioder, dersom forbruket blir høyere enn det vi makter å produsere på normal måte med en produksjonslinje.


Situasjonen overvåkes og det arbeides selvsagt fortsatt med å få gjenopprettet normalsituasjon.

......................................................................

Oppdatering 17.10.19   kl. 15:30:


Det er nå nødvendig å levere kloret vann, uten fargefjerning. Det kan derfor kanskje oppleves klorsmak på vannet og kanskje litt farge. 


Det er fortsatt nødvendig å begrense vannforbruket mest mulig. 


Det arbeides selvsagt fortsatt med å få gjenopprettet normalsituasjon snarest mulig.

......................................................................

 

På grunn av teknisk svikt i renseanlegget er det ikke mulig å kjøre begge produksjonslinjene samtidig.

Vannrensing skjer nå med kun halv kapasitet, og vi sliter med å rense nok vann fort nok. 


Abonnentene må derfor begrense sitt vannforbruk til et nøkternt, normalt vannforbruk. 


Ekstraordinært, vannkrevende arbeid må unngås. 


Det arbeides med å finne feilen. 

......................................................................................................................................................


For tiden må Batnfjord Vassverk SA levere vann også til Høgset Kommunale Vannverk, pga av driftsproblemer også der.


     Rasjoneringsvarselet gjelder derfor også abonnenter v. Høgset Vannverk.


Situasjonen vil bli mindre prekær så snart Gjemnes Kommune får utbedret egne  problemer og gjenopptatt levering til egne abonnenter.


Reparasjon ferdig  !


Vellykket reparasjon i renseanlegget er gjennomført. 


Normalsituasjon er gjenopprettet, og alle abonnenter får nå vann fra Batnfjord Vassverk SA sin egen produksjon.


Vi takker forståelsen for vanningsforbudet og andre påførte ulemper siste tiden.


Det bes om at vanning også i sommer begrenses til det mest nødvendige.  


Publisert 27.5.2019


Oppdatert 24.5.2019


Vannrasjonering

opprettholdes  !


På grunn av teknisk svikt er det ikke mulig å kjøre begge produksjonslinjene samtidig.

Vannrensing skjer nå med kun halv kapasitet, og vi sliter med å rense nok vann fort nok. 


Abonnentene må derfor begrense sitt vannforbruk;


Forbud mot utstrakt vanning fra spreder eller slange opprettholdes. 


Abonnenter på strekningen Blakstad - Astad og i  Batnfjord sentrum, får nå vann fra Høgset kommunale Vannverk, som ikke har fargefjerning; Det kan derfor oppleves svak farge på vannet.


Nytt:

Reperatør fra importør kommer mandag, 27. mai. Om reparasjonen lykkes vil normalsituasjon gjenopprettes fra mandag kveld.


Det blir lagt ut informasjon fortløpende ved endringer

Oppdatert 10.5.2019

Årsmøte.


Årsmøtet for 2018 ble holdt 25. april 2019, kl. 20:00 på Hjorten Kafe, Batnfjordsøra.


Årsmøtet vedtok bygging av nytt renseanlegg m.m. Se årsmøtedokumenter her.

Publisert 12.1.2019   

 

Klimaendring og drikkevann.

 

NRK:

 

Klimaendring gir brunere råvann; råstoffet som brukes til drikkevannproduksjon.

 

 

Publisert 18.12.2018


!!! Vannavstenging !!!


Ledningsbrudd på Harstad må repareres.


Det blir derfor vannavstenging

 • onsdag 19. desember fra kl. 11:00, for abonnenter på strekningen
 • Gaupsetvegen 127 -   362.
 • Arbeidet forventes å vare i 2-4 timer.


Husk: 

 • På forhånd å tappe vann til hushold og toalett bruk.
 • Varsle alle i familien / arbeidsplassen.
 • Ikke start vaskemaskiner.
 • Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.


Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.Vannforbruk.


Det har vært varmt vær over lengre tid, uten nedbør; Mange føler behov for å vanne i hagene sine.


Abonnentene henstilles om å begrense vanningen til det mest nødvendigste.


Dersom dette følges opp av alle, vil Batnfjord Vassverk SA kanskje kunne unngå rasjonering og forbud.

Publisert 1. juni 2018


Problemstillingen er for oss slik som for andre vannverk; Det er nok tilgang på vann i vannkilden , men renseanlegget makter ikke å behandle nok vann for å ta hånd om store forbrukstopper over tid. Som eksempel vises til Molde Kommunes hjemmeside.


Vann hagen riktig!


Da sparer du tid og krefter, gressplenen blir mer robust og du unngår unødig forbruk av vann. Her er noen gode råd for hagevanning:


 • Unngå vannspreder. Gressplener har som regel ikke behov for ekstra vanning.
 • Ved eventuelt langvarig tørke kan plenen få ei skikkelig ‹‹rotbløyte›› (tilsvarende 20 – 30 mm med nedbør).
 • Sjelden vanning gir robust plen med dypt rotsystem. Dermed vil plenen bli bedre rustet mot uttørking.
 • Blomster bør vannes regelmessig.   
 • Unngå å vanne midt på dagen. Er det solskinn vil vannet fordampe med det samme.
 • Dekk jorda! Gressklipp, bark e.l. holder på fuktigheten i jorda.


Se gartnerens anbefalinger her. 

Oppdatering 24.5.18 kl.  15:15


Lekkasje reparert.   - Normal levering er gjenopprettet, så snart brunt vann er tappet ut. 


Publisert 24.5.18 kl. 13:30

!!!  Vannavstenging Harstad og Gaupset  !!!


Vannavsetenging har allerede blitt iverksatt på strekningen Gaupsetvegen 217-362, pga reparasjon av stort ledningsbrudd på øvre Harstad.


Det forventes at vannet blir satt på innen kl. 18:00.


Berørte abonnenter må forvente farget vann etter endt reparasjon. Det kan tappes ut ved å la en kaldvannkran renne litt en stund, inntil vannet er klart

Reparert

Vedlikeholdsbehov.


Det forventes store kostnader for vedlikehold av ledninger i Norge i åra som kommer.

Se artikkel i VG


Batnfjord Vassverk SA har ledninger med alder opp mot 50 år. Selv om det hos oss kun er ledninger i PVC eller PE (Plastledninger) må det forventes økte vedlikeholdskostnader.

Publisert torsdag 3. mai 2018   kl. 14:00


Reparasjonsarbeidet er gjennomført, og normal vannleveranse er i ferd med å gjenopprettes. Om det oppleves farget vann, kan du la en kaldtvannskrane renne en stund.  

----------------------------------------------------------------------------------------


Publisert kl. 13:00, onsdag  2.5.2018

!!!! Vannavstenging  !!!

 

På grunn av reparasjon av større ledningsbrudd på Harstad, må


vannet stenges i inntil 6 timer;  tidligst fra kl. 09:00,  torsdag 3. mai 2018 

for abonnentene på følgende adresser:  Gaupsetvegen 127 - 362


I samme tidsrom vil abonnenter på strekningen Batnfjordsvegen 174 – 409 og hele Silsetvegen få vann levert via trykkforsterkningspumpe, og må påregne noe ustabil vannforsyning; lavere trykk og kanskje litt brunt vann.

I verste fall risikeres det at også disse abonnentene kan bli helt uten vann.


Øvrige abonnenter vil få normal vannlevering.


Husk å

 1. varsle alle i familien, kårfolk, leieboere og alle på arbeidsplassen,
 2. forhåndstappe vann for husholdning og toalettbruk.
 3. Ikke sett på vaskemaskiner o.l.


 • Det anbefales å ha egen hovedkran stengt mens arbeidet pågår.
 • Det må påregnes farget vann når vannet settes på igjen etter endt arbeid, og det anbefales å tappe det første vannet som kommer ut via en kaldtvannskran, f.eks. hageslangen, inntil vannet er klart.


Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på  denne www.batnfjordvassverk.no og på Facebook.


Mens arbeidet pågår må det påregnes at Gaupsetvegen får redusert framkommelighet mellom "Rabben" og Gaupsetvegen 193.

 

Årsmøtet for 2017.

Innkalling, årsmelding regnskap finnes på siden årsmøter.

Smak på vannet

Oppdatering publisert 4.1.2018

Tidlig i januar 2018 er et utvalg abonnenter som har kjennt usmak på vannet spurt om  hvordan utvilkingen i smaksproblemene har vært siste tiden. Dette for å få et oppdatert helhetsbilde før det evt. arbeides videre med problemet.

Et gjennomgående svar fra forespurte er at vannet er normalt eller bortimot bra, med litt forskjell fra dag til dag. Å fortsette feilsøking blir da vanskelig. 

Vi vil følge med også i fortsettelsen og om nødvendig gjenoppta arbeidet med å forsøke å finne årsaken og om mulig utbedre forholdet.


Publisert 5.12.2017

Batnfjord Vassverk SA har slitt med smak på vannet en tid i enkelte stikkledninger, jfr. innlegget nedenfor datert 18.10.17.

Siste dagene har vi for første gang registrert smak også i renseanlegget. For om mulig å få bukt med problemet vil fram mot helgen gjennomføre manuell vask i filterhuset. Dersom dette virker vil abonnentene tidligst kjenne endring i begynnelsen av neste uke.

Humusrensingen og desinfeksjon v. bestråling med ultrafiolett lys fungerer som normalt, og vannet er trygt å bruke til matlaging og som drikke.

Publisert  18.10.2017

Lukt - smak


Enkelte abonnenter har de siste 2 år opplevd dårlig smak og / eller lukt på det første vannet som tappes. Noen har slike problemer neste hele tiden, noen i perioder mens andre aldri har opplevd dårlig smak.

Vannprøver tatt ut fra rentvannsbassenget og direkte fra hovedledninger har vært OK. Det synes som at smak / lukt oppstår i stillestående vann i enkelte stikkledninger.

Flere tiltak er forsøkt uten bedring, og uten at årsak kan påvises.

Forholdet er tatt opp med Mattilsyn, vår kjemikalieleverandør og med ekstern konsulent, uten resultat.

For tiden forsøkes å problemet løst ved hjelp fra SINTEF i Trondhjem, v. sjefsforsker i fagområdet vann og miljø; Bjørnar Eikebrokk.

Publisert 25.3.2017

!!!! Stengevarsel   -  kjøring av rensesvamp  !!!!.


Mandag 3. april 2017 (uke 14)  startes kjøring av rensesvamp i alle hovedledninger det er teknisk mulig, for å bedre drikkevannskvaliteten til abonnentene.


Dette varselet kan lastes ned i PDF, her.

.............................................................................................................


STENGEPLAN:   

Angitte abonnentene vil få trykkfall / bortfall av vann og farget vann i hele eller deler av angitt tidsrom.


FERDIG:  Mandag 3. april, Kl. 09:oo – 18:oo :

Gaupsetvn.67-362 unntatt nr.73,     hele Silsetvegen,   Batnfj.vegen 174- 409 og

hele Solsida boligfelt unntatt: Solsidavegen 1-12.

(Øvrige abonnenter får vann fra Høgset komm. Vannverk; Begrenset leveringsevne -  Unngå ekstraordinær tapping.   Påregn at farget vann kan forekomme, spesielt ved omkoblingen som skjer allerede før helga for strekningen Astad-Blakstad.)

 

FERDIG:  Tirsdag 4. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Batnfj. Sentr.: Nordmørsvn., Ekservn. Evjevn. deler av Flata, Skolene, Samf.hus Sjukeheimen, Stadion og Lysfabr.

Redusert leveringsevne til Ørvegen 1-169; – Abonnentene på denne strekningen må begrense vannbruken til det mest nødvendige.  Påregn farget vann.

(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)


FERDIG:  Onsdag 5. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Batnfj.vn. 1-173, Indergårdsvegen, Bakken, Flata, Ørvegen 1-169 og Nordmørsvn. 1 og 3.

(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)


FERDIG: Torsdag 6. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Gaupsetvegen 1-63 + nr. 73,    Solsidavegen 1-12,      Gjemnesvegen 1-306

(Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)


Fredag 7. april;

Ingen vannavstenging! Alle abonnenter får vann fra vår egen produksjon på vanlig måte.


Forbehold: Arbeidet kan bli forskyvet framover i tid dersom det skjer uhell / uforutsette forsinkelser undervegs.  (Stenging vil uansett ikke skje tidligere enn varslet.)


HUSK:

Å ikke sette på vaskemaskiner.

Å tappe vann på forhånd for hushold og toalettskylling.

Å varsle alle i familien, leieboere, alle på arbeidsplassen

Det anbefales å ha stengt hovedkran mens arbeidet pågår.

Det første vannet som tappes etter arbeidet må påregnes at er farget;

Tapp litt kaldtvann inntil vannet blir klart, f.eks. via hageslange.Endringer og oppdateringer skjer fortløpende på  www.batnfjordvassverk.no /  Facebook;

minimum hver kveld når arbeidet er avsluttet og når avklaringer for nest arbeidsdag er klare.


Publisert 26.11.2016


Varsel om arbeid på ledningsnett i deler av Solsida:

Kan medføre ustabil vannleveranse  /  korte leveringsstopp på noen få minutter, og farge på vannet.

(Tidligere stengevarsel er kansellert. Se nedenfor)


STED:          Solsidavegen  13 - 31, (inkl . Solsida Barnehage)

Fjøsbakken; alle adresser

Skansen; alle adresser

Storhåvegen 1 – 9 (Noe usikkerhet om hvilke husnumre dette kan gjelde i Storhågveien.)


TID:              Mandag 28. nov. 2016,  tidligst fra kl. 09:oo


VARIGHET: 4-6 timer


Om vi ikke makter å bli ferdig på mandag, fortsettes arbeidet dagen etter; også da tidligst fra kl. 09:oo


Oppdateringer legges fortløpende ut på Facebook og BV sin internettside.

................................................................................................................................................


Det kan være lurt å forhåndstappe vann for husholdning og toalettbruk, og å varsle alle i husstanden / på arbeidsplassen. Ikke start vaskemaskiner.


Det forventes farge på vannet; La i så fall kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

(F. eks. en hageslange.) Unngå gjerne å tappe varmt vann, og steng gjerne av egen hovedkrane før varsla arbeid startes.

Publisert 17.3.2016

Oppdatering :


Renhold av bassenget er gjennomført slik som planlagt, og vanlig produksjon er gjenopprettet. Etter hver som vannet i ledningsnettet blir brukt opp, vil klorsmaken avta.


---------------------------------------------------------------------------


Publisert 15.3.2016

!!! Varsel om arbeid !!!


Onsdag 16. mars 2016 tappes rentvannsbassenget ned

for vasking og desinfeksjon.


Mens arbeidet pågår vil abonnentene få levert vann som er renset ved kloring. Det må påregnes klorsmak og kanskje farge på vannet fra og med onsdag 16. mars 2016 og dagene utover mot helgen.


(Området Blakstad, Astad, Sentrum, Indergård og Løvold vil få vann levert fra Høgset, og omfattes ikke av dette varslet)


Eventuelle endringer oppdateres fortløpende.

Publisert 20.02.2016.

Unormal / lukt smak på drikkevannet 2015 / 2016

Enkelte abonnenter, fortrinnsvis de med lang stikkledning og / eller perifer plassering i ledningsnettet, opplever unormal lukt / smak på det første vannet som tappes. Når vannet har runnet en stund normaliseres kvaliteten.

Batnfjord Vassvertk SA har tatt ut ekstra prøver, søkt faghjelp og gjort undersøkelser uten å ha avdekket konkret årsak til problemet. Vannerket vil også i fortsettelsen ha fokus på problemet og iverksette tiltak i håp om at dette bedrer seg. Se for øvrig menyen "Kvalitet"  "Vannprøver" med link til "Notat lukt/smak 2016", under kapittelet for 2016.

Oppdatering 5.1.16 kl 12:30:


Reparasjon er nå ferdig utført, og normal vannlevering er i ferd med å gjenopprettes.

Det må forventes farget vann med luft i de første timene. La i så fall en kaldtvannskrane renne litt inntil vannet er klart.

................................................................................................................................................


Publisert 04.01.16   kl. 18:00

!!!! Reparasjon av ledningsbrudd !!!!


Det er oppdaget lekkasje på / ved hovedledningen på Harstad, og reparasjon må foretas snarest:


STED: Vannavstengning under reparasjonsarbeidet:

Fra og med Kristian / Anders Harastad og oppover bygda til og med Gaupset,  samt øvre del av Silset (fom Myran) og hele Bjerkeset.


TID:  Tirsdag. 05.01.16, tidligst fra kl. 10:oo.

Det må påregnes at stengningen vil vare 2-5 timer.


Generelt:

Steng gjerne hovedkranen før arbeidet starter, og ungå å starte vaskemaskiner. Husk å forhåndstappe vann til hushold og toalettskylling, og å varsle alle i familien, på arbeidsplassen og leietakere.

Etter endt arbeid må forventes farget vann; I så fall kan du la en kaldvannkran renne litt ei stund inntil vannet er klart.


Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på denne web-siden og på Facebook.


Øvrige abonnenter;

Øvrige abonnenter blir uberørt av arbeidet

Ny web-side (Publisert 15.12.2014)

Batnfjord Vassverk SA skifter til ny teknisk plattform . Det må forventes at web-siden er ustabil og nede i perioder.

Ny pris  for andeler i Batnfjord Vassverk SA.   

(Publisert 1.10.2014)

Drikkevann leveres med få unntak kun til medlemmer i vannverket. For å bli medlem må andel kjøpes.

Fra 1. januar 2015 økes andelsinnbetalingen fra kr. 10.000,- til kr. 20.000,-. Det skal være 1 andel pr. boenhet.  Dersom du har  byggeplaner og har tomt klar, eller om du  skal bygge om til flere boenheter,  er det mulig å  få  kjøpt andel  i 2014 for kr. 10.000,-.  (Ikke mva på andeler)

Se forøvrig vedtektene og siden "Andelere & Vassavgift"

Feilmelding:

Mob; 91 68 10 45

La alle i familien / på arbeidsplassen følge Batnfjord Vassverk SA på FB, slik at alle mottar driftsvarsler direkte.


Administrasjon:


Batnfjord Vassverk SA

6631 Batnfjordsøra


Mob.: 95 83 0387


post@batnfjordvassverk.no

www.batnfjordvassverk.no


Org.nr.: 970.063.102 MVA

Driftsmeldinger til

abonnenter skjer via:


 • www.batnfjordvassverk.no
 • flygeblad / brev
 • media
 • Facebook