Mislighold

INNDRIVELSE av FORFALTE KRAV.


Batnfjord Vassverk SA har inngått avtale med Svea Finans as om utsending av purring og evt. inndrivelse av forfalte beløp; Det betyr at slike krav oversendes direkte til Svea Finans as uten at Batnfjord Vassverk SA sender ut purring først. 

Svea Finans AS vil besørge purring og eventuell videre inndrivelse av utestående beløp i tråd med gjeldende regelverk.


VIKTIG: 

 • Det er medlemmets / abonnentens ansvar på eget initiativ å straks varsle Batnfjord Vassverk om endringer i medlems- og abonnementsforhold, endringer i kontaktopplysninger osv. Se BV sine vedtekter §7, 6. ledd.   Vedtekter | batnfjordvassverk.no
 • Dersom du oppdager feil på mottatt faktura så kontakt straks Batnfjord Vassverk SA; senest før forfallsdato. Vi vil sørge for korrigering av eventuelle feil, omkostningsfritt for abonnenten.
 • Dersom du av en eller annen grunn ikke kan betale innen forfallsdato, ta straks kontakt med Batnfjord Vassverk SA for å komme til en ordning om betalingsutsettelse / betalingsplan. 
 • I ytterste konsekvens kan Batnfjord Vassverk SA stenge vannet til abonnenter som misligholder sine forpliktelser, jfr.  vedtektene §10. 
 • Ved overdragelse / salg av eiendom følger uoppgjorte forhold med eiendommen over til ny eier.  Batnfjord Vassverk SA har rett til å informere megler eller potensielle kjøpere av en medlemseiendom om status for medlenskap, avgifter m.m. Se vedtektene §4.


Kontakt Batnfjord Vassverk SA, fortrinnsvis pr. e-post eller kontaktskjema.  

......................................


Etter at du har mottatt purring / inkassovarsel fra Svea Finans AS, er Svea Finans AS  blitt "eier" av kravet: Da må alle henvendelser om det aktuelle kravet rettes direkte til Svea Finans AS.


SVEA Finans AS: 

            Adr.:     Pb. 185 N-2302 HAMAR 

            Tlf.:       Sentralbord: 21542380    -   Inkassoavdelingen: 21542438

            E-post: hei.no@svea.com

            Web.:    Svea Finans AS 


MISLIGHOLD


Styret for Batnfjord Vassverk SA kan ved  ulovlig påknytning, ulovlig tapping av vann, ulovlig salg av vann,

mislighold og lignende, iverksette tiltak overfor andelseier / abonnent. Slike tiltak kan bl.a. være:


 • Kreve etterbetaling.
 • Kreve renter iht enhver tids gjeldende forsinkelsesrente
 • Kreve erstatning for påført skade
 • Kreve dekket interne og eksterne saksbehandlingskostnader
 • Kreve dekket  omkostninger for avstengning / tilkobling av vann m.m.
 • Se forøvrig vedtektene.


Merk.

Medlemmenes / abonnentenes plikter er ikke kun av økonomisk art; I henhold til vedtektene (spesielt § 7) er det forpliktelser knyttet også til f.eks. å la vassverket legge / ha liggende sine vannledninger på eiendommen, holde egne vannledninger frostfrie og tette, og rette seg etter vedtatte påbud som f. eks. vannrasjonering m.m.