Nye boenheter

Nye boenheter


For nye boenheter som skal tilknyttes for vannlevering fra  BV (Batnfjord Vassverk SA), stilles noen krav.: 


 • Eiere av boenhet må være medlem av BV. Medlemskapet tegnes ved å kjøpe andel for hver boenhet i tråd med vedtektene. Det er ingen tilknytningsavgift i BV.  
 • Eier må også selv besørge de siste 35 meter med vannledning inn til  bygningen. Dersom tomten ligger utenfor BV sitt dekningsområde eller ligger langt fra eksisterende ledninger, må det påregnes utbyggingskostnader for fremføring av vannledninger. I noen tilfeller besørger utbygger av f.eks. boligfelt slik fremføring av ledning fram til tomtegrensen, og kostnaden kan da være  inkludert i tomteprisen. Dette er tilfelle for de nye tomtene som legges ut for salg i 2021, i  Fjøsbakken og Skansen i Solsida boligfelt.  
 • Tekniske krav huseier må besørge: 
  • Trykkreduksjonsventil, mer enn 6 bar trykk, og med sil.
  • Tilbakeslagsventil kategori 2.
  • Utvendig stoppekrane.
  • Dersom bygningen kan komme til å bli seksjonert i selveierleiligheter, etableres fordeling med stoppekran for hver enkelt boenhet. Dersom dette gjøres i en kum, kan felles tilbakeslagsventil og trykkreduksjonsventil etableres for alle boenhetene i bygningen. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med BV.


Din rørlegger vil kunne bistå for å få etablert det tekniske anlegget på en god måte.