Mislighold

MISLIGHOLD


Styret for Batnfjord Vassverk SA kan ved  ulovlig påknytning, ulovlig tapping av vann, ulovlig salg av vann,

mislighold og lignende, iverksette tiltak overfor andelseier / abonnent. Slike tiltak kan bl.a. være:


  • Kreve etterbetaling.
  • Kreve renter iht enhver tids gjeldende forsinkelsesrente
  • Kreve erstatning for påført skade
  • Kreve dekket interne og eksterne saksbehandlingskostnader
  • Kreve dekket  omkostninger for avstengning / tilkobling av vann m.m.
  • Se forøvrig vedtektene.


Merk.

Medlemmenes / abonnentenes plikter er ikke kun av økonomisk art; I henhold til vedtektene (spesielt § 7) er det forpliktelser knyttet også til f.eks. å la vassverket legge / ha liggende sine vannledninger på eiendommen, holde egne vannledninger frostfrie og tette, og rette seg etter vedtatte påbud som f. eks. vannrasjonering m.m.