Vannprøver

Vannprøver.

Kvalitetsovervåkning.

Det tas ut vannprøver rutinemassig hver måned etter en plan som settes opp i tråd med kravene i drikkevannsforskriften..

 

Batnfjord Vassverk SA henter årlig ut 12 vannprøver fra rentvannsbassenget ved VBA (VannBehandlingsAnlegget).

Fra 6 punkter perifert på hovedvannledningene (Harstad, Gaupset, Bjerkest, Silset, Løvold og Blakstad) tas ut 3 prøver fra hvert sted.

I tillegg hentes 4 prøver fra råvannet. (Råvann er ubehandla vann før det kommer inn i VBA.)

Hvert år får Batnfjord Vassverk SA rutinemessig utført ca. 238 enkeltanalyser av behandla vann. Dersom spesielle forhold tilsier det tas ut ekstra prøver.

Prøveplaner og analysebevis for Batnfjord Vassverk SA finnes til høyre.

Vannets hardhet hos Batnfjord Vassverk SA

 

Hardhet på vann levert fra Batnfjord Vassvverk ble målt i november 2016, og viser en hardhet på 5,8 °dH. Dette betegnes som "Middels hardt vann"

 

Vannets hardhet er en verdi som varierer lite, og det antas målte verdi er stabil på sikt. Det er ingen spesifikke krav til verdier for hardhet i Drikkevannsforskriften.

 

Tabell for hardhetsklasser:

Vannets hardhet kan måles etter to typer enheter:

  • Tyske hardhetsgrader = °dH
  • Ca/l = Kalk (kalsium)

 

  • Meget bløtt vann 0-2,1 °dH (0-15 mg Ca/l)
  • Bløtt vann 2,1-4,9 °dH (15-35 mg Ca/l)
  • Middels hardt vann 4,9 – 9,8 °dH (35 – 70 mg Ca/l)
  • Hardt vann 9,8 – 21 °dH (70 – 150 mg Ca/l)
  • Meget hardt vann > 21 °dH (> 150 mg Ca/l)